Sản lượng Nhà máy Sử Pán 2

Công suất định mức (MW): 34

Sản lượng (MWh)

Ngày 20/04/2019: 110,40

Tháng 04/2019: 4.305,90

Năm 2019: 27.270,04

Sản lượng Nhà máy Nậm Ban 2

Công suất định mức (MW): 22

Sản lượng (MWh)

Ngày 20/04/2019: 0,00

Tháng 04/2019: 1.322,10

Năm 2019: 13.775,06