Sản lượng Nhà máy Sử Pán 2

Công suất định mức (MW): 34

Sản lượng (MWh)

Ngày 16/06/2019: 519,50

Tháng 06/2019: 11.933,60

Năm 2019: 48.197,15

Sản lượng Nhà máy Nậm Ban 2

Công suất định mức (MW): 22

Sản lượng (MWh)

Ngày 16/06/2019: 265,97

Tháng 06/2019: 5.211,20

Năm 2019: 22.091,23