Sản lượng Nhà máy Sử Pán 2

Công suất định mức (MW): 34

Sản lượng (MWh)

Ngày 17/12/2018: 199,97

Tháng 12/2018: 3.569,59

Năm 2018: 150.216,58

Sản lượng Nhà máy Nậm Ban 2

Công suất định mức (MW): 22

Sản lượng (MWh)

Ngày 17/12/2018: 222,00

Tháng 12/2018: 2.355,08

Năm 2018: 19.058,76