Sản lượng Nhà máy thủy điện Sử Pán 2

Công suất định mức (MW): 34

Sản lượng (MWh)

Ngày 11/12/2019: 252,40

Tháng 12/2019: 1.403,42

Năm 2019: 140.868,37

Sản lượng Nhà máy thủy điện Nậm Ban 2

Công suất định mức (MW): 22

Sản lượng (MWh)

Ngày 11/12/2019: 136,96

Tháng 12/2019: 1.592,66

Năm 2019: 82.709,99