Sản lượng Nhà máy thủy điện Sử Pán 2

Công suất định mức (MW): 34

Sản lượng (MWh)

Ngày 18/10/2019: 365,70

Tháng 10/2019: 6.297,30

Năm 2019: 130.216,65

Sản lượng Nhà máy thủy điện Nậm Ban 2

Công suất định mức (MW): 22

Sản lượng (MWh)

Ngày 18/10/2019: 284,73

Tháng 10/2019: 5.102,41

Năm 2019: 72.015,31