Sản lượng Nhà máy thủy điện Sử Pán 2

Công suất định mức (MW): 34

Sản lượng (MWh)

Ngày 21/08/2019: 569,70

Tháng 08/2019: 16.255,90

Năm 2019: 98.200,35

Sản lượng Nhà máy thủy điện Nậm Ban 2

Công suất định mức (MW): 22

Sản lượng (MWh)

Ngày 21/08/2019: 414,27

Tháng 08/2019: 9.429,52

Năm 2019: 54.830,40