Sản lượng Nhà máy Sử Pán 2

Công suất định mức (MW): 34

Sản lượng (MWh)

Ngày 15/02/2019: 199,20

Tháng 02/2019: 3.441,96

Năm 2019: 15.259,53

Sản lượng Nhà máy Nậm Ban 2

Công suất định mức (MW): 22

Sản lượng (MWh)

Ngày 15/02/2019: 128,68

Tháng 02/2019: 2.074,54

Năm 2019: 7.836,86