Sản lượng Nhà máy thủy điện Sử Pán 2

Công suất định mức (MW): 34

Sản lượng (MWh)

Ngày 17/09/2019: 567,00

Tháng 09/2019: 13.438,10

Năm 2019: 117.489,35

Sản lượng Nhà máy thủy điện Nậm Ban 2

Công suất định mức (MW): 22

Sản lượng (MWh)

Ngày 17/09/2019: 286,54

Tháng 09/2019: 5.517,59

Năm 2019: 63.426,34