Sản lượng Nhà máy thủy điện Sử Pán 2

Công suất định mức (MW): 34

Sản lượng (MWh)

Ngày 14/11/2019: 318,40

Tháng 11/2019: 3.726,60

Năm 2019: 135.845,65

Sản lượng Nhà máy thủy điện Nậm Ban 2

Công suất định mức (MW): 22

Sản lượng (MWh)

Ngày 14/11/2019: 191,65

Tháng 11/2019: 3.018,51

Năm 2019: 78.445,38