Sản lượng Nhà máy thủy điện Sử Pán 2

Công suất định mức (MW): 34

Sản lượng (MWh)

Ngày 17/07/2019: 838,70

Tháng 07/2019: 13.858,00

Năm 2019: 70.952,55

Sản lượng Nhà máy thủy điện Nậm Ban 2

Công suất định mức (MW): 22

Sản lượng (MWh)

Ngày 17/07/2019: 567,54

Tháng 07/2019: 9.149,44

Năm 2019: 37.560,67