Sản lượng Nhà máy Sử Pán 2

Công suất định mức (MW): 34

Sản lượng (MWh)

Ngày 22/05/2019: 212,70

Tháng 05/2019: 3.800,60

Năm 2019: 32.164,05

Sản lượng Nhà máy Nậm Ban 2

Công suất định mức (MW): 22

Sản lượng (MWh)

Ngày 22/05/2019: 126,59

Tháng 05/2019: 1.737,61

Năm 2019: 15.560,43